Προτάσεις ΕΛΕΚΟΝ

Πιστεύουμε ότι η ποιοτική νοσηλεία και φροντίδα είναι δικαίωμα των ασθενών και οφείλει να παρέχεται από άρτια εκπαιδευμένους φροντιστές, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και επαγγελματίες υγείας και να επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μίας προσπάθειας για ευθυγράμμιση των εταιρειών μας, για αναβάθμιση του επαγγέλματος του φροντιστή/νοσηλευτή κατ’ οίκον, καθώς και την ανάπτυξη πρότασης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για τη διαμόρφωση κανονιστικού/νομοθετικού πλαισίου και προτύπων ποιότητας για τις υπηρεσίες νοσηλείας και φροντίδας κατ’ οίκον.

Θεωρούμε σημαντική προτεραιότητα τη δημιουργία εθνικού μητρώου φροντιστών όπου θα καταχωρούνται όλοι οι φροντιστές που παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον και θα εκπαιδεύονται για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ατόμων με ανάγκη φροντίδας.

Πλαίσιο

Ανάπτυξη και εφαρμογή του κατάλληλου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας κατ’ οίκον (ανακουφιστικής φροντίδας, χρόνιων πασχόντων, ηλικιωμένων, ατόμων με αναπηρία κ.α.)

Ενημέρωση

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για το δικαίωμα στη φροντίδα κατ’ οίκον με σεβασμό και αξιοπρέπεια στις ανάγκες κάθε ανθρώπου

Συνεργασία

Συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιαίτερα των συλλόγων ασθενών για την ανάπτυξη πρότασης φροντίδας και νοσηλείας κατ’ οίκον που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ελληνικού πληθυσμού και να υποστηρίζει το δικαίωμα των ατόμων με ανάγκη για φροντίδα και νοσηλεία κατ’ οίκον.

Εκπαίδευση

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση των φροντιστών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών και επαγγελματιών υγείας που προσφέρουν κατ’ οίκον νοσηλεία και φροντίδα.

Αναβάθμιση επαγγέλματος

Θεσμοθέτηση και αναβάθμιση του επαγγέλματος των φροντιστών και νοσηλευτών κατ’ οίκον. Βελτίωση της ικανοποίησης των ατόμων που υποστηρίζουμε. 

Επιδότηση

Επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό της κατ’ οίκον νοσηλείας και φροντίδας σε ωφελούμενους βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε να μειωθεί η οικονομική εξάντληση των ιδίων κα των οικογένειών τους – Λήψη μέτρων για τον περιορισμό της ιδιωτικής δαπάνης

Αξιολόγηση

Συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών κατ’ οίκον  και καταγραφή των αναγκών που καλύπτουν οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας κατ’ οίκον

Τεχνολογία

Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και παροχή νέων υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν την ανεξαρτησία των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ

Εάν έχετε εταιρεία παροχής υπηρεσιών φροντίδας και νοσηλείας κατ’ οίκον επικοινωνήστε μαζί μας για να γίνετε μέλος του σωματείου ΕΛΕΚΟΝ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ