Όροι χρήσης Ιστοσελίδας

Το Σωματείο ΕΛΕΚΟΝ (Ελληνική Εταιρεία κατ’ οίκον Νοσηλείας και Φροντίδας), δικαιούχος του διαδικτυακού τόπου www.elekon.gr λειτουργεί και διαχειρίζεται την εν λόγω Ιστοσελίδα υπό τους κάτωθι περιγραφόμενους όρους χρήσης. Ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως, να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της Ιστοσελίδας. Η πλοήγηση και η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της παρούσας.

Σε περίπτωση διαφωνίας, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. 

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας απευθύνεται σε ενήλικες και δεν έχει σχεδιαστεί προς χρήση από ανηλίκους.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Σωματείου ΕΛΕΚΟΝ και προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας www.elekon.gr διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες για προσωπική χρήση. 

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, επανέκδοση, ανάρτηση, παραποίηση, διανομή και δημοσίευση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης της διάθεσης, μερικής ή ολικής, των περιεχομένων της Ιστοσελίδας, για εμπορικούς σκοπούς, σε οποιοδήποτε είδος συσκευής, με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διανομή του υλικού της Ιστοσελίδας, ολοκλήρου ή μέρους αυτού, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Σωματείου ΕΛΕΚΟΝ.

Το Σωματείο ΕΛΕΚΟΝ διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει με κάθε κατάλληλο ένδικο μέσο κατά οποιουδήποτε παραβιάζει τα δικαιώματα της Πνευματικής του ιδιοκτησίας.

Η ακόλουθη σημείωση πρέπει να αναγράφεται σε όλα τα αντίγραφα του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας: “COPYRIGHT © 2021 ΕΛΕΚΟΝ. Κατοχύρωση όλων των δικαιωμάτων”.

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Το Σωματείο ΕΛΕΚΟΝ δεν φέρει καμία ευθύνη για ιστοσελίδες τρίτων στις οποίες ενδέχεται να έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας www.elekon.gr . Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να ελέγξουμε το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων, οι οποίες είναι και παραμένουν απόλυτα ανεξάρτητες σε σχέση με το Σωματείο. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της ιστοσελίδας του Σωματείου ΕΛΕΚΟΝ και ιστοσελίδας τρίτου δεν υπονοεί σε καμία περίπτωση ότι το Σωματείο ΕΛΕΚΟΝ εγκρίνει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε χρήση του εν λόγω περιεχομένου. 

Άλλες ιστοσελίδες μπορούν να περιέχουν ηλεκτρονικές υπερσυνδέσεις που να οδηγούν στην www.elekon.gr μετά από τη ρητή συναίνεση του Σωματείου ΕΛΕΚΟΝ και φυσικά πριν την εγκατάσταση μίας τέτοιας σύνδεσης. 

Περιορισμοί ευθύνης 

Το Σωματείο ΕΛΕΚΟΝ καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει κατά το δυνατό την ακρίβεια και  ενημερότητα των πληροφοριών στην Ιστοσελίδα. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. 

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, καθώς και οι παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω αυτής, διατίθενται «ως έχουν» και το Σωματείο δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. 

Το Σωματείο ΕΛΕΚΟΝ δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/ χρήστη ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο, ανακριβή ή ανεπίκαιρο χαρακτήρα των πληροφοριών της ιστοσελίδας.

Το Σωματείο ΕΛΕΚΟΝ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται, όμως σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/ χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (“hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στη λειτουργία της Ιστοσελίδας, καθιστώντας δυσχερή τη χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής. 

Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε «φόρτωση» από την Ιστοσελίδα. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το Σωματείο ΕΛΕΚΟΝ.

Το Σωματείο ΕΛΕΚΟΝ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει χωρίς προειδοποίηση τις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες στην Ιστοσελίδα του, τροποποιώντας τους παρόντες όρους. Παρακαλείσθε, λοιπόν όπως ελέγχετε τους όρους αυτούς τακτικά, καθώς η χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις αλλαγές. 

Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση της παρούσας κριθεί παράνοµος, άκυρος ή µη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραµµένος και σε καµία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσµευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Το Σωματείο ΕΛΕΚΟΝ δύναται ανά πάσα στιγµή να τροποποιήσει ή και να διαγράψει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, εν όλω ή εν µέρει, και κάθε τέτοια τροποποίηση ή διαγραφή θα θεωρείται ότι δεσµεύει τον επισκέπτη/χρήστη της παρούσας Ιστοσελίδας από τη στιγµή που οι εν λόγω αλλαγές εµφανισθούν σε αυτή. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων όρων χρήσης.

Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – ∆ικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η χρήση αυτής διέπονται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται µε τη χρήση ή/και το περιεχόµενο της ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα ∆ικαστήρια της Αθήνας.